Ginkake Abura 1988 Fukuchi Fumito & Miyoshi Norifuminext