Ginkake Abura 1988 Fukuchi Fumito & Miyoshi Norifumi[back]-[next]